Hãy biết giá trị của bản thân, và chiến đấu cho giá trị đó.

* Viết dưới góc nhìn của một Individual Contributor. Có thể chuyện đàm phán lương cho những vị trí management sẽ khác so với trải nghiệm của mình.

Trong quá trình phỏng vấn, thường thì ở…


“Hãy nghĩ đến chuyển việc như là chia tay một mối tình.”

— Đồng nghiệp thân

Cuối tháng hai vừa rồi, trong một buổi họp riêng hàng tuần với trưởng phòng, mình lấy hết can đảm mở lời, chia sẻ rằng mình đã ký offer với một công ty khác…


2020 đi qua với quá nhiều mất mát cho toàn xã hội.

2020 cũng là năm mà quỹ thời gian của nhiều người chúng ta tăng lên do lệnh đóng cửa, cách ly xã hội.

Với nhiều thời gian hơn, mình tranh thủ đọc sách. Một trong những quyển sách…


Reduce the pain of code review and knowledge transfer with better SQL format and documentation.

Photo by Isaac Smith on Unsplash

Introduction

Have you ever come across a complicated SQL query for analysis?

Did you struggle to understand the code itself and the business logic underneath?

I did. And sometimes, it was with my queries in the past!

To save time for everyone who read my code (including myself), I have tried…


Chung tay đồng lòng cho một ước mơ

Giữa đại dịch COVID19, rất nhiều công ty làm thủ tục phá sản, tỉ lệ thất nghiệp tăng cao trên toàn khu vực Bắc Mỹ. Không ai nghĩ điều thần kì này sẽ xảy ra, nhưng nó đã xảy ra.

Unbounce, một…


Bài viết lần đầu được đăng ngày 19/08/2019 trên Facebook note.

Tháng 6 vừa rồi là một tháng thật bận rộn.

Gia đình mình sang Vancouver chơi, sau đó cả nhà lên kế hoạch đi thăm những thành phố khác ở Canada.

Cùng thời điểm, mình cũng được thử sức…


Bài viết lần đầu được đăng vào 17/10/209 trên Facebook note.

Khi nhà tuyển dụng phỏng vấn live SQL coding challenge, họ thường muốn kiểm tra các kĩ năng sau:

  1. SQL
  2. Critical thinking
  3. Team work

Mấy hôm trước mình có giúp cô em mock interview cho vị trí Data Analyst…


Want to pursue a career as a Data Analyst? There are certain things beyond just the juicy statistical analysis you might want to consider.

Photo by Elena Koycheva on Unsplash

For those of you who are aspiring Data Scientists or Data Analysts, have you ever thought of yourself spending the majority of your time doing statistical analysis and machine learning after taking on the job? Well, I did, or at least that was my imagination during school.

But the reality…


I used to be a huge ramen consumer. And predictably, I reached the peak of my consumption over college days. Who doesn’t love to slurp a bowl of ramen during days of snowstorms and bad food from the college dining hall?

Like any other food we eat everyday, there are…


Tips to work with different action events, and events that happen multiple times

Why Visualizing Customer Behavior?

I’m currently working for Unbounce as a data analyst. Unbounce is a subscription-based tool that helps marketers build and optimize landing pages for a high conversion rate. Like any other subscription-based companies, we want to reduce churn and attract customers to stay longer. …

Ha Dinh

Data Scientist @ Shopify. Love using data to understand human behavior.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store